ยินดีต้อนรับเข้าสู่...Blogger นางสาวสุพรรษา สมสอง ค.บ.1 ชีววิทยา หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 554152082

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ความหมายและความสำคัญของชีววิทยา

การปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ


เพิ่มคำอธิบายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสุพรรษา  สมสอง
ชื่อเล่น องุ่น
คบ.1 ชีววิทยา หมู่ 2
554152082
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ ไม่มีสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ นอกจากเราไม่ทำ